Jay raam ramaaramanaM shamanaM
जय राम रमारमनं शमनं

Jay raam ramaaramanaM shamanaM

Hey Ram, hey Ram

 

 

Bhaye Pragat Kripala Dindayala- English text

jay raam ramaaramanaM shamanaM . bhav taap bhayaakul paahi janaM ..
avadhes sures rames vibho . sharanaagat maa.Ngat paahi prabho ..
dasasiis vinaasan biis bhujaa . kR^it duuri mahaa mahi bhuuri rujaa ..
rajaniichar bR^i.nd pata.ng rahe . sar paavak tej pracha.nD dahe ..
mahi ma.nDal ma.nDan chaarutaraM . dhR^it saayak chaap nishha.ng baraM ..
mad moh mahaa mamataa rajanii . tam pu.nj divaakar tej anii ..
manajaat kiraat nipaat kiye . mR^ig log kubhog saren hiye ..
hati naath anaathani paahi hare . vishhayaa ban paa.nvar bhuuli pare ..
bahu rog biyoginhi log haye . bhavada.nghri niraadar ke phal e ..
bhav si.ndhu agaadh pare nar te . pad pa.nkaj prem n je karate ..
ati diin maliin duHkhii nitahii.n . jinh ke.n pad pa.nkaj priit nahii.n ..
avalaMb bhava.nt kathaa jinh ke.n . priy sa.nt ana.nt sadaa tinh ke.n ..
nahi.n raag n lobh n maan madaa . tinh ke.n sam baibhav vaa bipadaa .. ehi te tav sevak hot mudaa . muni tyaagat jog bharos sadaa ..
kari prem nira.ntar nem liye.n . pad pa.nkaj sevat shuddh hiye.n ..
sam maani niraadar aadarahii . sab sa.nt sukhii bichara.nti mahii ..
muni maanas pa.nkaj bhR^i.ng bhaje . raghuviir mahaa ranadhiir aje ..
tav naam japaami namaami harii . bhav rog mahaagad maan arii ..
gun siil kR^ipaa paramaayatanaM . pranamaami nira.ntar shriiramanaM ..
raghuna.nd nika.nday dva.ndv ghanaM . mahipaal bilokay diin janaM ..

baar baar bar maagau.n harashhi dehu shriira.ng .
pad saroj anapaayanii bhagati sadaa satasa.ng ..

Welcome !

Kathas Aarti Mantra Shaloka Pooja Chalisa Bhajan