Soham Soham
सोहम सोहम

Soham Soham

To Print Picture -- Right Click -- Print Picture...

Soham Soham

Soham Soham - English text

Soham Soham Dhyan Karo Sadguru Sai Smaran Karo II Soham II
Soham Brahma Soham Vishnu Soham Sai Namah Bhajo II Soham II
Soham Atma Soham Paramatma Brahmananda Se Hridaya Bharo
Soham Soham Dhyan Karo Sadguru Sai Charan Pado II Soham II